Translate

วันศุกร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2556

รู้จัก และใช้งานอาร์เรย์

ความหมายของอาร์เรย์


  • อาร์เรย์ (Array) เป็นการเก็บข้อมูลชนิดเดียวกันไว้ในตัวเองได้มากกว่า 1 ค่า

  • มิติของอาร์เรย์ การเก็บข้อมูลแบบเป็นชุดๆ ในอาร์เรย์ มีมุมมองของการเก็บ หรือมิติ (dimension) ได้หลายรูปแบบ จากตัวอย่างที่ผ่านมาทั้งหมด เป็นการเก็บอาร์เรย์ 1 มิติ คือเรียงต่อๆ กันไปเหมือนรถไฟ
  • เราก็สามารถมีมิติของอาร์เรย์รูปเป็น 2 มิติ (เหมือนรูปแบบของตาราง) หรือ 3 มิติ (เหมือนรูปแบบของกล่อง) 
  • มิติของอาร์เรย์


อินเด็กซ์ของอาร์เรย์
  • อินเด็กซ์ของอาร์เรย์ 1 มิติ


  •  อินเด็กซ์อาร์เรย์ 2 มิติ  • การใช้งานอาร์เรย์หนึ่งมิติ

การประกาศอาร์เรย์หนึ่งมิติ  สามารถประกาศได้ 2 รูปแบบ คือ
รูปแบบที่ 1 : ประกาศตัวแปรก่อนแล้วสร้างอาร์เรย์

ชนิดของข้อมูล ชื่ออาร์เรย์ [ ] ;
ชื่ออาร์เรย์ = new ชนิดของข้อมูล [ขนาดของอาร์เรย์] ;

รูปแบบที่ 2 ประกาศตัวแปรพร้อมกับสร้างอาร์เรย์

ชนิดของข้อมูล ชื่ออาร์เรย์ [ ] = new ชนิดของข้อมูล [ขนาดของอาร์เรย์] ;
  • การแทนค่าข้อมูลลงในอาร์เรย์

รูปแบบที่ 1 : แทนค่าข้อมูลลงในตำแหน่งของอาร์เรย์โดยตรง 

ชื่ออาร์เรย์ [อินเด็กซ์] = ค่าของข้อมูล

รูปแบบที่ 2 : แทนค่าข้อมูลลงในอาร์เรย์แต่ละตำแหน่งด้วยคำสั่งเดียว

ชนิดของข้อมูล [] ชื่ออาร์เรย์ = {ค่าข้อมูล 1, ค่าข้อมูล 2, ค่าข้อมูล 3,....., ค่าข้อมูล n };

การเรียกใช้อาร์เรย์

ชื่ออาร์เรย์ [อินเด็กซ์];
อาร์เรย์ 2 มิติ
  • ตัวแปรอาร์เรย์ที่เก็บข้อมูลได้มากกว่าหนึ่งแถว โดยถ้าเป็นตัวแปรอาร์เรย์ที่เก็บข้อมูลได้ 2 ชั้น จะเรียกว่าตัวแปรอาร์เรย์ 2 มิติ ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับตารางที่มีทั้งแถว และคอลัมน์ โดยเริ่มนับหัวแถวและหัวคอลัมน์เริ่มจาก 0

รูปแบบการประกาศอาร์เรย์ 2 มิติ

ชนิดของข้อมูล ชื่ออาร์เรย์ [ ][ ] = new ชนิดของข้อมูล [จำนวนแถว][จำนวนคอลัมน์] ;


การแทนค่าข้อมูลลงในตำแหน่งของอาร์เรย์โดยตรง

ชื่ออาร์เรย์ [ตำแหน่งของแถว][ตำแหน่งของคอลัมน์] = ค่าของข้อมูล ;


แทนค่าข้อมูลทุกค่าลงในอาร์เรย์แต่ละตำแหน่งด้วยคำสั่งเดียว

ชนิดของข้อมูล  ชื่ออาร์เรย์ [][]= {{ค่าข้อมูล[0][0], ค่าข้อมูล [0][1], ....., ค่าข้อมูล [0][j] },
       {ค่าข้อมูล[1][0], ค่าข้อมูล [1][1], ....., ค่าข้อมูล [1][j] }, 
  …..
                         {ค่าข้อมูล[i][0], ค่าข้อมูล [i][1], ....., ค่าข้อมูล [i][j] }, };


การเรียกใช้อาร์เรย์ 2 มิติ  รูปแบบการเรียกใช้อาร์เรย์

ชื่ออาร์เรย์ [ตำแหน่งของแถว][ตำแหน่งของคอลัมน์] ;

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น