Translate

วันศุกร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2556

หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

ส่วนประกอบของโปรแกรมในภาษา Javaเริ่มต้นใช้งานตัวแปร


 • ตัวแปร (Variable) มีไว้สำหรับเก็บค่าหรือข้อมูลต่างๆ ในขณะที่โปรแกรมถูกประมวลผล โดยที่ค่าต่างๆ สามารถถูกเปลี่ยนแปลง ณ ที่ใดก็ได้ในระหว่างที่รันโปรแกรม
 • รูปแบบการประกาศตัวแปร

 • ตัวอย่าง


การตั้งชื่อตัวแปร
 • ตัวแปรนั้นต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษร หรือเครื่องหมาย $ หรือเครื่องหมาย _
 • ห้ามตั้งชื่อตัวแปรขึ้นต้นด้วยตัวเลข, เครื่องหมาย, สัญลักษณ์อื่นใด
 • ถัดจากตัวอักษรแรกของตัวแปรจะตามด้วยตัวอักษร หรือตัวเลข หรือเครื่องหมาย $ หรือเครื่องหมาย _ ก็ได้ (ห้ามเป็นเครื่องหมายอื่นๆ และห้ามเว้นช่องว่าง)
 • ตัวแปรในภาษา Java เป็น Case Sensitive นั่นคือ ตัวพิมพ์เล็กตัวพิมพ์ใหญ่มีความแตกต่างกัน
 • ห้ามตั้งชื่อตัวแปรที่ตรงกับคีย์เวิร์ด (Keyword) ซึ่งก็คือคำที่สงวน (Reserved Word) ไว้ของภาษา Javaชนิดข้อมูลในภาษา Java
 • Primitive Data Types ชนิดของข้อมูลพื้นฐาน
 • Class Types ชนิดของข้อมูลที่ถ่ายทอดมากจากคลาส หรือ Interface
 • Array Types ชนิดของข้อมูลที่เป็นอาร์เรย์ หรือข้อมูลเป็นชุดๆ


ข้อมูลชนิด Primitive Data Typesจัดการข้อมูลด้วยตัวดำเนินการ
 • ตัวดำเนินการ (Operator) ทำหน้าที่จัดการ และเราเรียกตัวแปรที่ทำงานร่วมกับตัวดำเนินการว่า Operand
Assignment Operator : ตัวดำเนินกำหนดค่า

 • ตัวดำเนินการกำหนดค่าจะทำหน้าที่กำหนดค่าของข้อมูล โดยนำข้อมูลจากด้านขวาของตัวดำเนินการมากำหนดให้กับตัวแปรที่อยู่ด้านซ้ายของตัวดำเนินการComparison Operator : ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ
 • ตัวดำเนินการเปรียบเทียบนั้น เป็นการเปรียบเทียบข้อมูลที่อยู่คนละฝั่งของตัวดำเนินการว่าเหมือน หรือแตกต่างกันอย่างไร Logical Operator : ตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์
 • ตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์จะนำข้อมูลมาประมวลผลในทางตรรกศาสตร์ ซึ่งผลลัพธ์จะออกมาเป็นค่า true หรือ false เท่านั้น ซึ่งเรามักจะใช้เพื่อตัดสินใจกำหนดทิศทางของการทำงานของโปรแกรม


Bitwise Operator
 • ตัวดำเนินการ Bitwise เป็นตัวดำเนินการที่จัดการข้อมูลระดับบิต (คือจัดการตัวเลข 0 กับ 1) โดยไม่คำนึงว่าข้อมูลชนิดนั้นๆ จะเป็นอะไรตัวดำเนินการอื่นๆ
 • ตัวดำเนินการ Unary ตัวดำเนินการที่มี operand แค่ตัวเดียว (ที่ผ่านมาเราเคยใช้งานแล้ว เช่น negation หรือ bitwise complement)
 • ตัวดำเนินการ + สำหรับข้อมูลชนิด String เป็นการนำเอาข้อมูล 2 ข้อความมาต่อกัน
 • ตัวดำเนินการ ++ เป็นตัวดำเนินการสำหรับเพิ่มค่า โดย x++ เทียบเท่ากับ x = x + 1
 • ตัวดำเนินการ -- เป็นตัวดำเนินการสำหรับเพิ่มค่า โดย x-- เทียบเท่ากับ x = x - 1
การแปลงชนิดของข้อมูล
 • การแปลงชนิดข้อมูลแบบ cast มีรูปแบบดังนี้   
  (ชื่อชนิดข้อมูล) ข้อมูลที่ต้องการแปลง;
ตัวอย่าง
 • การแปลงชนิดข้อมูลโดยใช้เมธอดของคลาสที่จัดการข้อมูล  เราอาจจะใช้เมธอด parseInt หรือ parseBoolean เพื่อแปลงข้อมูลชนิดใดๆ ก็ได้มาเป็นข้อมูลชนิด int หรือ boolean ตามลำดับ

ตัวอย่าง


รู้จักกับค่าคงที่
 • นอกจากจะใช้ตัวแปรในการเก็บข้อมูลแล้ว ภาษาเขียนโปรแกรมส่วนใหญ่จะมีสิ่งที่เรียกว่า ค่าคงที่ (Constant) ไว้ทำหน้าที่เก็บข้อมูลที่เราต้องการกำหนดไว้ไม่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เช่น ค่า PI เป็นต้น
 • ในการใช้งานค่าคงที่นั้น เราจะมีการประกาศค่าคงที่เหมือนกับที่เราประกาศตัวแปรที่มีการกำหนดค่า เพียงแต่จะมีการใช้คีย์เวิร์ด final นำหน้า
 • รูปแบบการใช้งาน

ตัวอย่าง

การเขียนคำอธิบายโปรแกรม
      ในการเขียนคำอธิบายโปรแกรมในภาษา Java ทำได้ 2 แบบ
 • แบบที่ 1 : เริ่มต้นด้วย // และมีผลไปจนจบบรรทัด
 • แบบที่ 2 : เริ่มต้นด้วย /* และจบด้วย */ สามารถครอบคลุมได้หลายบรรทัดรู้จักกับ expression และ statement
 • statement หมายถึง คำสั่งๆ หนึ่งในภาษา Java อาจจะเป็นคำสั่งเดียวที่ปิดท้ายด้วย ; หรืออาจจะเป็นกลุ่มของคำสั่งที่ล้อมรอบด้วย { } ซึ่งเราจะได้เรียนรู้ในบทต่อไป ซึ่งมี statement ที่ซับซ้อนขึ้น
 • expression หมายถึง การกระทำที่เสร็จสิ้นแล้วได้ผลลัพธ์ออกมาไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น